Thursday, June 16, 2011

Happy Birthday IBM!

Today, IBM is celebrating its 100th birthday.